KVIKs vedtægter

KVIKs vedtægter

07.03.2024

KVIKs love er et regelsæt, som bl.a. præciserer formålet med klubben, angiver regler for medlemskab, udmeldelse, kontingent, bestyrelse, udvalg, formueforhold, budget og regnskab, generalforsamling samt regler for foreningens ophør.

KVIKs love indeholder følgende områder:

§ 1 Navn og formål
§ 2 Hjemsted og virksomhed
§ 3 Medlemmer
§ 4 Optagelse
§ 5 Kontingent og indskud mm.
§ 6 Udmeldelse mv.
§ 7 Overtrædelse af foreningens love og reglement mm.
§ 8 Præsidium
§ 9 Bestyrelsen
§ 10 Udvalg
§ 11 Tegning af foreningen
§ 12 Særlige formueforhold
§ 13 Budget, regnskab og revision
§ 14 Generalforsamlingen
§ 15 Ordinære generalforsamling
§ 16 Ekstraordinær generalforsamling
§ 17 Foreningens ophør

§1 Navn og formål

 1. Foreningen samt en af dens både skal altid føre navnet ’KVIK’.
 2. Foreningens stander er et mørkeblåt malteserkort på hvid bund.
 3. Foreningens formål er roidrættens fremme.

§2 Hjemsted og virksomhed

 1. Foreningens hjemsted er Københavns kommune.
 2. I forbindelse med, at der gives foreningens medlemmer adgang til at dyrke roidræt, kan der etableres supplerende fritidsvirksomhed af idrætslig eller anden art. Ved tilrettelæggelsen af foreningsarbejdet gives der tillige børn og unge mulighed for kammeratligt samvær med jævnaldrende i deres fritid.

§3 Medlemmer

 1. Som aktivt medlem i ungdomsafdelingen kan optages enhver under 18 år. Som aktivt medlem i seniorafdelingen kan optages enhver, der er fyldt 18 år.
 2. Enhver kan optages, som passivt medlem. Passive medlemmer har ret til at deltage i foreningens arrangementer, men har ikke ret til at deltage i foreningens idrætslige aktiviteter, herunder roning, gymnastik, samt træning i robassin og motionslokale.
 3. Et medlem kan blive livsvarigt medlem efter mindst 5 års aktivt medlemskab på fuld seniorkontingent, jf. § 5. Livsvarige medlemmer har efter overgangen rettigheder som aktive medlemmer.
 4. Udnævnelse af æresmedlemmer sker på en generalforsamling efter enstemmig indstilling fra præsidiet, bestyrelsen og ordensudvalget, jf. § 10 stk. 1, og § 14 stk. 8. Æresmedlemmer har rettigheder som aktive medlemmer.
 5. De nærmere regler om medlemmernes rettigheder og pligter fastsættes af bestyrelsen i et reglement, der skal være opslået i foreningens bådehus jf. 9 stk. 5.

§4 Optagelse

 1. Begæring om optagelse i foreningen sker på https://www.roforeningen.dk/online-indmeldelse. For aktive medlemmers vedkommende skal begæringen indeholde pågældendes erklæring om at være i besiddelse af svømmefærdighed. Såfremt den pågældende er under 18 år, skal der foreligge skriftlig tilladelse fra forældre eller værge.

§5 Kontingent og indskud m.m.

 1. Kontingentets størrelse for samtlige kategorier af medlemmer fastsættes hvert år af bestyrelsen i henhold til det udarbejdede budget.
 2. For aktive medlemmer betales kontingentet kvartalsvis forud, Bestyrelsen kan bevilge kontingentnedsættelse eller kontingentfrihed til aktive medlemmer efter ansøgning, hvis vægtige grunde taler derfor.
 3. Ved optagelsen som aktivt medlem betales et indskud svarende til en måneds kontingent. Desuden betales mindst et kvartals kontingent, og vedkommende har ikke medlemsrettigheder, før disse beløb er betalt.
 4. Såfremt et aktivt medlem ikke har betalt kontingent inden den 15. i den måned, der følger efter forfalds måneden, bortfalder den pågældendes medlemsrettigheder. Hvis restancen ikke efter skriftlig påmindelse fra bestyrelsen betales inden yderligere 14 dage, er bestyrelsen berettiget til at ekskludere medlemmet.
 5. For passive medlemmer betales kontingent én gang årligt og senest 1. maj. Ved optagelsen betales for det pågældende kontingent år.
 6. Passive medlemmer, der trods skriftlige påmindelser ikke har betalt kontingent i et år, kan af bestyrelsen slettes som medlem.
 7. For livsvarige medlemmer betales kontingentet én gang for alle ved optagelsen som livsvarig.
 8. Medlemmer, der er slettet på grund af restance, kan – såfremt særlige forhold ikke foreligger – kun genoptages mod betaling af det skyldige beløb samt for aktive tillige nyt indskud.

§6 Udmeldelse m.v.

 1. Udmeldelse af foreningen og overgang fra aktivt til passivt medlemskab skal ske skriftligt. Med 1 måneds varsel inden udløbet af et kvartal.

§7 Overtrædelse af foreningens love og reglement m.m.

 1. Medlemmer der:
  – ikke overholder foreningens lov og reglement,
  – gør sig skyldig i adfærd, der krænker foreningens anseelse
  – modarbejder foreningen,
  kan udelukkes fra adgang til foreningens område og materiel i et nærmere angivet tidsrum. I særlig graverende tilfælde kan de pågældende ekskluderes under appel til den først kommende generalforsamling.
  For kontingentrestancer gælder bestemmelserne i § 5.
 2. Medlemmer, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed foranlediger skade på eller tab af foreningens materiel eller andre ejendele, er erstatningspligtige over for foreningen.
 3. Afgørelser vedrørende de i stk. 1 og 2 omtalte forhold træffes af bestyrelsen, men kan indankes for ordensudvalget. Ankefrist til ordensudvalget er 4 uger efter bestyrelsens skriftlige afgørelse. Ved sagernes behandling i udvalget har de pågældende medlemmer ret til skriftligt og / eller mundtligt at redegøre for deres synspunkter.

§8 Præsidium

 1. Foreningens præsidium består af en formand og 2 medlemmer. Foreningens bestyrelsesmedlemmer og revisorer kan ikke være medlem af præsidiet.
 2. Præsidiets formand og medlemmer vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling på de ulige årstal. Formanden vælges særskilt. Genvalg kan finde sted.
 3. I tilfælde af vakance supplerer præsidiet sig selv.
 4. Præsidiet drøfter foreningens forretningsgang og vigtigere løbende sager. Over for bestyrelsen er præsidiet rådgivende.

§9 Bestyrelsen

 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 6-9 medlemmer nemlig formand, næst- formand og kasserer, samt yderligere 3-6 medlemmer. Af disse skal formanden og næstformanden være aktive eller tidligere aktive medlemmer, og af de øvrige skal mindst 2 være aktive medlemmer. Suppleanter kan deltage på bestyrelsesmøder, men er ikke stemmeberettigede.
 2. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. Formand, næstformand og kasserer vælges særskilt og for 2 år ad gangen, således at formanden vælges på de lige årstal og næstformanden og kassereren på ulige årstal. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges samlet for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
 3. Bortset fra de særskilt valgte konstituerer bestyrelsen sig selv, og i tilfælde af vakance supplerer bestyrelsen ligeledes sig selv.
 4. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Et bestyrelsesmøde er kun beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Ved afstemninger, hvor stemmetallet står lige, gør formandens stemme, eller i hans fravær næstformandens, udslaget.
 5. Bestyrelsen har pligt til at føre forhandlingsprotokol, generalforsamlingsprotokol, medlemsfortegnelse og præmiefortegnelse. Endvidere samler og opbevarer bestyrelsen foreningens arkiv.

§10 Udvalg

 1. På hvert års ordinære generalforsamling vælges – uden for bestyrelsen – 3 medlemmer, der udgør foreningens ordensudvalg. Dette udvalg afgør ankesager af den i § 7 omtalt art og kan desuden – når parterne er enige derom – virke som voldgift i stridigheder mellem medlemmer og bestyrelsen, respektive udvalg. Endvidere træffer udvalget afgørelse angående tildeling af hæderstegn o.l. efter indstilling fra bestyrelsen. I spørgsmål angående udnævnelse af æresmedlemmer afgiver udvalget sammen med præsidiet og bestyrelsen indstilling til generalforsamlingen, jf. §3 stk. 4.
 2. Foreningens præsidium udgør sammen med foreningens formand, næstformand og kasserer et økonomiudvalg. Dette udvalg er rådgivende over for bestyrelsen i vigtige økonomiske anliggender, herunder fastlæggelsen af de årlige budgetter for foreningen og for afkastet fra de båndlagte midler herefter benævnt som ’Roforeningen KVIKs Arv’. Det påhviler bestyrelsen at holde udvalget underrettet om foreningens økonomi hvert kvartal. Endvidere påhviler det bestyrelsen at holde udvalget underrettet om administrationen af ’Roforeningen KVIKs Arv’ i henhold til § 12 og dokumentere, at den lovbestemte henlæggelse af en del af afkastet har fundet sted. Endelig skal ethvert spørgsmål om optagelse af lån samt køb og salg af fast ejendom forelægges udvalget til udtalelse.
 3. Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte andre udvalg til varetagelse af specielle opgaver, f.eks. kaproning, instruktion, selskabelige sammenkomster m.m.

§11 Tegning af foreningen

 1. Ved dispositioner over foreningens midler tegner kassereren og formanden i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger.
 2. Belåning af foreningens værdier, det være sig fast ejendom eller løsøre, samt anden gældsstiftelse udover hvad foreningens normale drift medfører, kan kun finde sted efter en generalforsamlingsbeslutning, jf. § 14 stk. 8. Ved sagens forelæggelse for generalforsamlingen skal denne gøres bekendt med økonomiudvalgets udtagelse, jf. § 10 stk. 2.
 3. For køb og salg af fast ejendom finder bestemmelserne i stk. 2 tilsvarende anvendelse.

§12 Særlige formueforhold

 1. Den formue, i form af båndlagte midler, som stammer fra arven efter Grethe og Vagn Jensen med senere forøgelser, benævnt ’Roforeningen KVIKs Arv’, skal stedse holdes adskilt fra foreningens øvrige formue.

  Båndlæggelse:
  Den arvede formue med senere forøgelser skal investeres med henblik på en langsigtet (mere end 10 års tidshorisont) afvejning mellem risiko og løbende afkastmuligheder og i henhold til de i Justitsministeriets ’Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler’ til enhver tid gældende bestemmelse for anbringelse af midler i værdipapirer. 

 2. Værdipapirerne registreres på en særskilt depotkonto. Kontoen benævnes ‘Roforeningen KVIKs Arv’. Provenuet fra værdipapirerne skal geninvesteres. Indtil geninvestering finder sted, skal provenuet være indsat på en særskilt bankkonto tilhørende, Roforeningen KVIKs Arv i et SIFI pengeinstitut (Systemisk vigtigt finansielt institut) eller hvis indsat på konto i ikke SIFI pengeinstitut maksimalt et beløb inden for Indskydergarantifondens til enhver tid gældende rammer.
 3. Renteafkastet, udbyttebetalinger og realiserede kursgevinster fra ‘Roforeningen KVIKs Arv’ skal stilles til disposition for foreningens bestyrelse, primært for vedligeholdelse af foreningens ejendom sekundært til fornyelse af Roforeningen KVIKs øvrige materiel, dog skal mindst 25 % af det årlige afkast henlægges til formuen.
 4. Udbetalinger fra konto tilhørende Roforeningen KVIKs Arv til Roforeningen KVIK jfr. § 12 stk. 3 KVIK skal godkendes af Roforeningen KVIKs kasserer eller formand sammen med en af præsidiet udpeget person, som ikke er medlem af KVIK bestyrelse.
 5. I særlige tilfælde kan der træffes beslutning om disponering over formuen i ‘Roforeningen KVIKs Arv’, jfr. § 14 stk. 8.

§ 13 Budget, regnskab og revision

 1. Bestyrelsen har pligt til at udarbejde årlige budgetter for foreningen og afkastet fra ‘Roforeningens KVIKs Arv’. Budgetterne fremlægges til drøftelse på den ordinære generalforsamling med angivelse af de fastsatte kontingentsatser.
  Bestyrelsen har endvidere pligt til at føre det nødvendige bogholderi for regnskabsaflæggelsen såvel som for kontrollen med samtlige værdier og bogføringslovens bestemmelser.
 2. Revisionen af foreningens regnskaber foretages af den eller de på den ordinære generalforsamling valgte revisor(er). Genvalg af revisor(er) kan finde sted.
 3. Regnskabsåret følger kalenderåret. Revisionen skal være afsluttet inden medio februar.
 4. Revisorerne har til enhver tid adgang til foreningens bogholderi og er pligtige til at overbevise sig om tilstedeværelsen af foreningens beholdninger, herunder også beholdningen i ‘Roforeningens KVIKs Arv’.
 5. Efter stedfunden årsafslutning fremlægges det reviderede regnskab for foreningen og for ‘Roforeningens KVIKs Arv’, forsynet med revisorernes påtegning, på den ordinære generalforsamling. Regnskaberne kan af medlemmerne rekvireres hos bestyrelsen de sidste 8 dag før generalforsamlingen.

§ 14 Generalforsamlingen

  1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
  2. Alle generalforsamlinger ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen.
  3. En generalforsamling er beslutningsdygtig, når mindst 1/6 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede personligt eller ved fuldmagt. Dersom en generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, skal den ny indvarsles med det samme senest 14 dage efter. Denne er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
  4. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er aktive medlemmer med roret eller kajakfrigivet, over 15 år med mindst 3 måneders medlemskab, samt livsvarige medlemmer. Aktive medlemmer skal have betalt kontingent for det kvartal, hvori generalforsamlingen finder sted.
  5. Medlemmer af ungdomsafdelingen har ret til at deltage i foreningens generalforsamlinger.
  6. Stemmer på generalforsamlingen kan afgives personligt eller ved skriftlig fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem, dog således, at ingen kan møde med mere end én fuldmagt. Eventuelle fuldmagter skal inden forhandlingernes begyndelse afleveres til dirigenten og godkendes af denne.
  7. Valg af bestyrelse sker ved skriftlig afstemning, medmindre der kun foreligger ét forslag. I andre tilfælde finder skriftlig afstemning kun sted, når dirigenten eller mindst 10 stemmeberettigede medlemmer fordrer det.
  8. Til forandring af lovens § 1 samt til vedtagelse af foreningens ophør kræves enstemmighed på en generalforsamling, hvor alle foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Lovændringer i øvrigt kan kun foretages og beslutninger af den i § 3 stk. 4, § 11 stk. 2 og 3 samt § 12 stk. 5 angivne art kun træffes, når mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor. Alle øvrige afstemninger afgøres ved simpel majoritet.

§ 15 Ordinær generalforsamling

 1. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 8 dages varsel fra bestyrelsen og med angivelse af dagsorden.
 2. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
  - Valg af dirigent
  - Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år
  - Fremlæggelse af det reviderede regnskab for foreningen til godkendelse, samt det af
  bestyrelsen udarbejde budget til drøftelse
  - Fremlæggelse af det reviderede regnskab for ‘Roforeningens KVIKs Arv’ til godkendelse, samt det af bestyrelsen udarbejdede budget til drøftelse
  - Indkomne forslag
  - Valg af bestyrelse
  - Valg af op til to suppleanter
  - Valg af revisor
  - Valg af 3 medlemmer til ordensudvalget
  - Eventuelt
 3. På ulige årstal indføjes på dagsordenen efter "Valg af op til to suppleanter" – "Valg af præsidium".
 4. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag som fremkommer senere, kan kun sættes under afstemning, når mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede godkender dette.

§16 Ekstraordinær generalforsamling

 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes
  – når bestyrelsen finder det påkrævet,
  – på begæring af præsidiet, eller
  – når mindst 50 stemmeberettigede medlemmer med navns underskrift indsender skriftlig
  motiveret begæring herom til bestyrelsen.
 2. Begæringer fra præsidium eller medlemmer om ekstraordinær generalforsamling må indeholde oplysning om den ønskede dagsorden.
 3. Bestyrelsen har pligt til senest 14 dage efter modtagelsen af en sådan begæring at indkalde til generalforsamling med angivelse af dagsorden og med det i lovens § 15 stk. 1 nævnte varsel.

 

§17 Foreningens ophør

 1. I tilfælde af foreningens ophør tilfalder hele foreningens formue, herunder formuen i ‘Roforeningens KVIKs Arv’, Dansk Forening for Rosport til anvendelse for dansk roidræts fremme. 

NB: Denne lov, som i sin efterfølgende ordlyd er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 11. december 1991, med efterfølgende ændringer den 8. december 1993, den 18. februar 2004 den 22. februar 2012, den 20. februar 2013, den 19. februar 2014, den 18. feb. 2015, den 26. februar 2020, den 22. marts 2023 og senest den 06. marts 2024 sætter alle tidligere udgaver af foreningens love ud af kraft.