Roforeningen KVIKs ordinære generalforsamling/Roforeningen Kvik’s Annual General Meeting - Roforeningen KVIK - Københavns første roklub

Roforeningen KVIKs ordinære generalforsamling/Roforeningen Kvik’s Annual General Meeting

Start tidspunkt: 28-02-2018 kl. 19:30

Udgivet d.

[In English below]

Onsdag den 28. februar 2018, kl. 19:30 indkalder vi til KVIKs ordinære generalforsamling. Der vil være mulighed for at høre formandens beretning for det forgangene år og få et dybere indblik i hvad der foregår i KVIK, samt hvad der er penge til og planlagt for næste år. Vi opfordre således alle medlemmer til at dukke op.

Dagsorden jf. KVIKs love §15.2:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for foreningen til godkendelse samt det af bestyrelsen udarbejdede budget til drøftelse
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for ‘Roforeningen KVIKs Arv’ til godkendelse samt det af bestyrelsen udarbejdede budget til drøftelse
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse:
  • Formand: Frederik Østerberg – på valg og genopstiller ikke. Bestyrelse foreslår Tine Aabye.
  • Næstformand: Jens Ulrik Hansen – ikke på valg
  • Kasserer: Mark van Herk – ikke på valg

  Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

  • Sarah Lauritzen – på valg, modtager genvalg
  • Ed Lyne – på valg og genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår Mikkel Bæch Pedersen
  • Kenneth Kæregaard – på valg og genopstiller ikke.
 1. Valg af revisor
 2. Valg af 3 medlemmer til ordensudvalget
 3. Valg af restaurationsudvalg
 4. Eventuelt

NB: Husk, at hvis du ønsker at generalforsamlingen skal behandle et forslag, skal dette forslag sendes til formanden (formand@roforeningen.dk) senest 14 dage før generalforsamlingen bliver afholdt.

Hvis man er forhindret i at deltage er det muligt at afgive en skriftlig fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem. Fuldmagtsblanket kan downloades her: http://www.roforeningen.dk/wp-content/uploads/2016/11/Fuldmagt-KVIK-GF.pdf

Bilag:

Regnskab for Roforeningen KVIK 2017 [kommer snart]

Regnskab for Roforeningen KVIKs Arv 2017 [kommer snart]

 

Mvh Jens Ulrik Hansen, H068, nestformand@roforeningen.dk

 

 

Wednesday, February 28, 2018, at. At 19:30 we invite you for KVIK’s Annual General Meeting. There will be the opportunity to hear the chairman’s report for the past year and get a deeper insight into what is happening in KVIK, as well as what there are money for and what is planned for next year. We encourage all members to show up.

The Agenda cf. KVIKs law §15.2:

 1. Selection of conductor
 2. The Board reports on the previous year
 3. Presentation of the audited accounts of the Association for approval and the Board of Directors drew up the budget for discussion
 4. Presentation of the audited accounts for ‘Roforeningen Kvik inheritance’ for approval and for discussion of next year’s budget made by the Board of Directors
 5. Incomming proposals
 6. Election of the Board:
  • Chairman: Frederik Østerberg – election. The board suggests Tine Aabye
  • Vice Chairman: Jens Ulrik Hansen – no election
  • Kasserer: Mark van Herk – no election

Additional board members:

  • Sarah Lauritzen – election, takes re-election
  • Ed Lyne – election. The board suggests Mikkel Bæch Pedersen
  • Kenneth Kæregaard – election.
 1. Election of auditor
 2. Election of three members to “ordensudvalget “ (Rule Committee)
 3. Election of the reaturant committee
 4. Any other business

NB: Remember that if you want the general meeting to process a proposal, this proposal must be sent to the chairman no later than 14 days before the general meeting is held.

If you are unable to attend, it is possible to give power of attorney to another voting member. The power of attorney form can be downloaded here: http://www.roforeningen.dk/wp-content/uploads/2016/11/Fuldmagt-KVIK-GF.pdf

Appendix:

Audited accounts KVIK 2017 [will be available soon]

Audited accounts KVIK’s Heritage 2017 [will be available soon]

 

Best regards Jens Ulrik Hansen, H068, nestformand@roforeningen.dk


Det er kun muligt for medlemmer af roklubben at tilmelde sig dette arrangement.

Er du endnu ikke medlem af roklubben kan du blive det ved at tilmelde dig vores rokurser under online-indmeldelse

Medlemsnr.

Kodeord.Glemt kodeord?